Όροι Χρήσης Ιστοτόπου

Η χρήση του ιστοτόπου https://www.docandu.com (εφεξής ο «Ιστότοπος») από τον επισκέπτη/χρήστη (εφεξής o «Xρήστης») προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στον Iστότοπο. Ως εκ τούτου, ο Χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να απέχει από τη χρήση του περιεχομένου του Ιστοτόπου. Συνιστάται στο Χρήστη ο περιοδικός έλεγχος των όρων, για ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών. Η εξακολούθηση της χρήσης του Ιστοτόπου ακόμη και μετά τις όποιες τροποποιήσεις συνεπάγεται ανεπιφύλακτη εκ μέρους του Χρήστη αποδοχή των παρόντων όρων. Με την αποδοχή των όρων, ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι ηλικίας δέκα οκτώ (18) ετών και άνω. Αν η ηλικία του Χρήστη είναι μικρότερη των δέκα οχτώ (18) ετών, αλλά μεγαλύτερη των δέκα τριών (13), αυτός έχει δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών του Ιστοτόπου αποκλειστικά και μόνο υπό την επίβλεψη γονέα ή άλλου ασκούντος τη γονική μέριμνα, ο οποίος να αποδέχεται τους παρόντες. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο Κύριος του Ιστοτόπου δεν φέρει ευθύνη για τη χρήση αυτή. Η χρήση αυτού του Ιστοτόπου υποδηλώνει συμφωνία με τους όρους χρήσης.

1. Πνευματικά Δικαιώματα

Το σύνολο του περιεχομένου του Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, ήχων, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, καλλιτεχνικής επιμέλειας, μουσικής, βίντεο και υπολογιστικού κώδικα (εφεξής το «Περιεχόμενο»), αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρίας DOCANDU LTD (εφεξής ο «Κύριος του Ιστοτόπου») ή/και εταιρειών του ομίλου στον οποίο αυτή ανήκει, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, και διέπεται από τις εθνικές, ενωσιακές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Λογότυπα, επωνυμίες, (εμπορικά και υπηρεσιών) σήματα και γνωρίσματαπου περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο αποτελούν ιδιοκτησία του Κυρίου του Ιστοτόπου ή/και εταιρειών του ομίλου στον οποίο αυτή ανήκει, ή/και προσώπων που αναφέρονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στον Ιστότοπο, και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία.Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στον Ιστότοπο και φέρουν τα σήματα τρίτων αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

2. Άδεια Χρήσης

Ο Κύριος του Ιστοτόπου ενθαρρύνει την ιδιωτική χρήση του Περιεχομένου του Ιστοτόπου για προσωπική και εταιρική ενημέρωση, καθώς και τη χρήση για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς. Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η μετάδοση ή η διανομή οποιουδήποτε τμήματος του Περιεχομένου του Ιστοτόπου για εμπορικούς σκοπούς.
Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η μετάδοση ή η διανομή κατατεθειμένων σημάτων καθώς και σημάτων συνεργαζόμενων φορέων που εμφανίζονται στον Ιστότοπο.

3. Δηλώσεις Αποποίησης και Περιορισμοί ευθύνης Διαδικτύου:

Ο Κύριος του Ιστοτόπου καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του Περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στον Ιστότοπο να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα.
Το περιεχόμενο του Ιστοτόπου διατίθεται «ως έχει», και ο Κύριος του Ιστοτόπου δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Σε καμία ο Κύριος του Ιστοτόπου δεν εγγυάται και κατά συνέπεια υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο Χρήστης του Ιστοτόπου, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων.

Επίσης δεν φέρει καμία ευθύνη για αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν ζημίας (θετικής ή αποθετικής) από Χρήστες του Ιστοτόπου ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη διαθεσιμότητα, τη χρήση του Ιστοτόπου, τυχόν αδυναμία παροχής πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου, ο Κύριος του Ιστοτόπου όμως δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί ότι οι λειτουργίες του Ιστοτόπου ή των εξυπηρετητών (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς και κακόβουλο λογισμικό τρίτων, είτε πρόκειται για τον Ιστότοπο του Κυρίου του Ιστοτόπου, είτε για κάποιο άλλο διαδικτυακό τόπο ή εξυπηρετητή, μέσω των οποίων μεταδίδεται το Περιεχόμενό του.

Όταν ο Χρήστης αποστέλλει πληροφορίες προς τον Ιστότοπο με τη συμπλήρωση των σχετικών online φορμών ή την αποστολή e-mail, για την εξυπηρέτηση ενός αιτήματος ή την παροχή κάποιας υπηρεσίας, οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται ορθά και με ακρίβεια. Οι παρεχόμενες πληροφορίες θεωρούνται εμπιστευτικές και μεταβιβάζονται μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο και στην αρμόδια σύμφωνα με το νόμο αρχή ή αρχές, σε περίπτωση που αυτές αντίκεινται στους κανόνες χρήσης του Ιστοτόπου και εν γένει την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Απαγορεύεται επίσης στον Χρήστη η δημιουργία ψεύτικων λογαριασμών καθώς και η συλλογή και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών με οποιοδήποτε τρόπο. Ο κύριος του Ιστοτόπου διατηρεί το δικαίωμα να επιδιώξει την ικανοποίηση του για κάθε ζημία του από την παραβίαση των άνω απαγορεύσεων από τον Χρήστη και να προβεί σε οποιαδήποτε σχετική νομική ενέργεια, διαδικασία και λήψη νόμιμων διορθωτικών εξώδικων ή δικαστικών μέτρων με στόχο την αποτροπή παραβίασης των παρόντων όρων χρήσης.

Καμία δήλωση ή ανάρτηση στον Ιστότοπο δεν μπορεί να εκλαμβάνεται, ότι είναι άσκηση της ιατρικής ή παροχή ιατρικής φροντίδας. Εάν ο Χρήστης βασιστεί σε οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που παρέχονται από τον Ιστότοπο, το κάνει αποκλειστικά και μόνο με δική του ευθύνη. Οι πληροφορίες και παρουσιάσεις που τυχόν παρέχονται στον Ιστότοπο εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις των συγγραφέων, έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα και δεν είναι δυνατόν να υποκαταστήσουν τη διάγνωση – θεραπεία, κλινική εξέταση και συμβουλή των εξειδικευμένων επαγγελματιών ιατρών.

Ο Χρήστης δεν πρέπει να βασίζεται στις πληροφορίες που παρέχονται στον Ιστότοπο ως υποκατάστατο ιατρικής συμβουλής και θεραπείας και ούτε αυτές αντικαθιστούν με οιονδήποτε τρόπο την επαγγελματική ιατρική συμβουλή, εξέταση, διάγνωση και θεραπεία. Ο χρήστης δεν θα πρέπει να αμελεί, αποφεύγει ή καθυστερεί στη λήψη ιατρικής συμβολής από επαγγελματία αρμόδιο ιατρό εξαιτίας κάποιας πληροφορίας που μπορεί να έχει διαβάσει στον Ιστότοπο. Μην χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο για περιπτώσεις έκτακτης ιατρικής ανάγκης. Εάν αντιμετωπίζετε έκτακτη ιατρική ανάγκη, δηλαδή επείγον ιατρικό περιστατικό, καλέστε το 166 ή/και απευθυνθείτε άμεσα στον προσωπικό σας ιατρό. Ο Κύριος του Ιστοτόπου διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του Περιεχομένου ή των υπηρεσιών του Ιστοτόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με την απλή ανακοίνωσή τους μέσω του Ιστοτόπου.

4. Υπερσύνδεσμοι/σύνδεσμοι/διαφημίσεις

Η δημιουργία υπερσυνδέσμου (hyperlink) προς τις ιστοσελίδες του Ιστοτόπου είναι επιτρεπτή, εφόσον δε χρησιμοποιείται για την παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού ή την πρόκληση ζημίας στην εικόνα του Κυρίου του Ιστοτόπου ή και εταιρειών του ομίλου στον οποίο ανήκει και εφόσον δεν παρουσιάζει τα περιεχόμενα του Ιστοτόπου ως μέρος άλλης ιστοσελίδας ξένης προς αυτόν (όπως πχ. τεχνικές τύπου framing). Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η χρήση των εμπορικών σημάτων (logos) του Κυρίου του Ιστοτόπου και του ομίλου των εταιρειών στον οποίο ανήκει, όπως αυτά είναι αναρτημένα στον Ιστότοπο https://docandu.com, για την δημιουργία υπερσυνδέσμου προς τον Ιστότοπο αυτό χωρίς την παραχώρηση ρητής και έγγραφης άδειας του Κυρίου του Ιστοτόπου. Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει διαφημίσεις του Κυρίου του Ιστοτόπου ή τρίτων επιχειρήσεων καθώς και προβολή άλλου υλικού με διαφημιστικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα. Σε περίπτωση διαφημίσεων τρίτων μερών, ο Κύριος του Ιστοτόπου δεν ελέγχει το περιεχόμενo των εν λόγω διαφημίσεων και, ως εκ τούτου, δε φέρει ευθύνη έναντι των Xρηστών για το περιεχόμενο των διαφημίσεων αυτών αναφορικά με τυχόν παράνομες πράξεις ή παραλείψεις, ανακρίβειες ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το περιεχόμενο των διαφημίσεων αυτών. Η ευθύνη αυτή βαρύνει αποκλειστικά τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή/και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού υλικού. Ο Ιστότοπος παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links).
Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των Χρηστών του Ιστοτόπου, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τον Κύριο του Ιστοτόπου, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Ο Κύριος του Ιστοτόπου δεν έχει κανένα έλεγχο επί των ιστοσελίδων που κατέχονται από τρίτα μέρη ή του περιεχομένου τους, η επίσκεψη των οποίων γίνεται μέσω της ιστοσελίδας αυτής ή διατίθενται σε αυτήν και, ως εκ τούτου, ο Κύριος του Ιστοτόπου δεν υποστηρίζει, χρηματοδοτεί, συμβουλεύει ή άλλως αποδέχεται καμία ευθύνη για αυτές τις ιστοσελίδες ή το περιεχόμενό τους. Εάν ο Χρήστης αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων του Ιστοτόπου κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

Πολιτική Προστασίας της Ιδιωτικότητας

Καλώς ήλθατε στον ιστότοπο https://www.docandu.com.
Ο παρών ιστότοπος ελέγχεται από την κεφαλαιουχική εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία Docandu Ltd («Docandu» ή «εμείς»). Η παρούσα Πολιτική Προστασίας της Ιδιωτικότητας του ιστότοπου (η «Πολιτική Προστασίας της Ιδιωτικότητας») περιγράφει πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, διαβιβάζουμε και κοινοποιούμε πληροφορίες σχετικά με εσάς («Προσωπικές Πληροφορίες») τις οποίες ενδέχεται να αποκτούμε μέσω του παρόντος ιστότοπου. Επεξεργαζόμαστε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας σε συμμόρφωση με τους νόμους περί προστασίας απορρήτου και δεδομένων που ισχύουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία.

1. Συλλογή και Χρήση Πληροφοριών Προσωπικού Χαρακτήρα

Επεξεργαζόμαστε Προσωπικές Πληροφορίες για διάφορους σκοπούς:
• Παροχή υπηρεσίας που αιτηθήκατε
Όταν παραγγέλνετε διαδικτυακά προϊόντα, συλλέγουμε την ταυτότητά σας, στοιχεία επικοινωνίας, πληροφορίες μεταφοράς, πληροφορίες πληρωμής και άλλες απαραίτητες για την εκτέλεση της συναλλαγής πληροφορίες. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε λογαριασμό στον ισότοπο μας προς διευκόλυνση των συναλλαγών με εμάς.

• Εκπλήρωση των επιχειρηματικών μας αναγκών
Μπορείτε να επισκέπτεστε τον παρόντα ιστότοπο χωρίς να αποκαλύπτετε πολλές πληροφορίες σχετικά με εσάς. Ωστόσο, οι διακομιστές μας καταγράφουν αυτόματα τεχνικά δεδομένα σχετικά με τους επισκέπτες, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η ασφαλής λειτουργία του ιστότοπού μας, καθώς και να χρησιμοποιούνται στην ανάλυση της επίδοσης του ιστότοπού μας. Οι Πληροφορίες Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγουμε χρησιμοποιούνται, επίσης, από μας και για εσωτερικούς σκοπούς, όπως η βελτίωση των προϊόντων και των προωθήσεων, η διαχείριση των λογαριασμών των πελατών, η γνώση των αναγκών των πελατών μας και η επικοινωνία με τους πελάτες για σκοπούς έρευνας και πληροφόρησης. Τέλος, μπορεί να χρησιμοποιούμε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες στο πλαίσιο μιας εταιρικής συναλλαγής και προς προστασία των δικαιωμάτων μας ή της ιδιοκτησίας μας, ενίσχυση των όρων χρήσης μας και των νόμιμων ειδοποιήσεων και για την θεμελίωση, άσκηση και υπεράσπιση των νόμιμων αξιώσεων.

• Εκπλήρωση των νόμιμων υποχρεώσεων μας
Επεξεργαζόμαστε τις Προσωπικές Σας Πληροφορίες προς εκπλήρωση των φορολογικών, λογιστικών και άλλων νόμιμων υποχρεώσεων μας, για παράδειγμα, στο πλαίσιο των εμπορικών συναλλαγών. Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες όταν απαιτείται από το νόμο ή επιβάλλεται από δικαστική εντολή ή άλλη δεσμευτική απόφαση.

• Με τη συγκατάθεση σας
Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να ζητάμε τη συγκατάθεση σας για τη συλλογή και χρήση των Προσωπικών σας Πληροφοριών. Αυτό θα συμβαίνει, για παράδειγμα, για τη χρήση ορισμένων cookies, για τη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή του αριθμού κινητού τηλεφώνου σας για διαφημιστικούς σκοπούς ή όταν κάνετε εγγραφή σε ορισμένες υπηρεσίες (π.χ. τακτικό ενημερωτικό δελτίο). Θα έχετε πάντα τη δυνατότητα να ανακαλείτε την εν λόγω συγκατάθεση.

Επιπροσθέτως, μπορείτε οικειοθελώς να παρέχετε Πληροφορίες Προσωπικού Χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, του ονόματός σας, πληροφοριών επικοινωνίας (αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διεύθυνση), ημερομηνίας γέννησης, τίτλου εργασίας, ονομάτων και πληροφορίων επικοινωνίας φίλων και οικογενειακών μελών, χόμπι, τομέων ενδιαφέροντος, επαγγελματικών σχέσεων, προτιμήσεων μάρκας και προϊόντων, πηγών παραπομπών.

Αν είστε κάτω από 16 ετών, δεν μας παρέχετε Προσωπικά Δεδομένα χωρίς να έχετε προηγουμένως λάβει τη συγκατάθεση ή την εξουσιοδότηση των γονέων ή κηδεμόνων.

Δεν θα χρησιμοποιήσουμε ή μοιραστούμε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες για σκοπούς άσχετους με αυτούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας της Ιδιωτικότητας χωρίς προηγουμένως να σας ειδοποιήσουμε ή, όπου απαιτείται, να σας παρέχουμε εναλλακτική εάν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας με διαφορετικό τρόπο ή όχι.

2. Κοινή Χρήση Πληροφοριών

Μπορούμε να μοιραστούμε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω με:
• άλλες οντότητες του ομίλου εταιριών Docandu.
• παρόχους υπηρεσιών σε σχέση με τη λειτουργία αυτού του ιστότοπου και της εταιρίας μας, συμπεριλαμβανομένης της φιλοξενίας ιστότοπων, παροχής υπηρεσιών τεχνολογίας, επεξεργασίας και εξουσιοδότησης πληρωμών και διανομής
διαφημιστικού υλικού·
• δημόσιες αρχές, κυβερνητικές ρυθμιστικές αρχές ή άλλους υπαλλήλους επιβολής του νόμου και δικαστήρια, όπως απαιτούνται ή επιτρέπονται από το νόμο ή όταν υποχρεώνονται με δεσμευτική εντολή· και
• άλλα τρίτα μέρη σε σχέση με εταιρική αναδιάρθρωση, πώληση ή εκχώρηση περιουσιακών στοιχείων, συγχώνευση ή εκχώρηση της Docandu ή οποιασδήποτε από τις θυγατρικές ή τις συνδεδεμένες εταιρίες μας.

3. Προστασία Δεδομένων

Όταν γίνεται κοινή χρήση των Προσωπικών σας Πληροφοριών με οντότητες που είναι εγκατεστημένες σε χώρες εκτός του ΕΟΧ ή της Ελβετίας που δεν παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας δεδομένων, θα θέτουμε συμβατικές εγγυήσεις σε συμφωνία με το ισχύον δίκαιο προστασίας δεδομένων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω πληροφορίες επικοινωνίας για να ζητήσετε περαιτέρω πληροφορίες. Διατηρούμε τα κατάλληλα τεχνικά, φυσικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των Προσωπικών Πληροφοριών από τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή τυχαία απώλεια, μεταβολή, μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση ή πρόσβαση. Δυστυχώς, κανένα σύστημα ασφαλείας πληροφοριών δεν μπορεί να είναι 100% ασφαλές. Ως αποτέλεσμα, παρ’ όλο που προσπαθούμε να προστατεύσουμε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες, δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε ή εγγυηθούμε απόλυτα την ασφάλεια των Προσωπικών Πληροφοριών ενάντια σε απρόβλεπτη απώλεια ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

4. Τα Δικαιώματά σας

Με την επιφύλαξη των περιορισμών βάσει του ισχύοντος νόμου, έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε την πρόσβαση, την διόρθωση, την διαγραφή, τον περιορισμό και την διακοπή της επεξεργασίας και την φορητότητα των Προσωπικών σας Πληροφοριών καθώς και μη υποβολής στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων. Τέτοια αιτήματα μπορούν να απευθύνονται στις παρακάτω πληροφορίες επικοινωνίας.

5. Ακεραιότητα Δεδομένων

Λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για να διασφαλίζουμε ότι οι Προσωπικές Πληροφορίες που συλλέγουμε είναι σχετικές με τους σκοπούς για τους οποίους πρόκειται να χρησιμοποιηθούν και ότι οι Προσωπικές Πληροφορίες είναι αξιόπιστες για την προβλεπόμενη χρήση τους και είναι ακριβείς, πλήρεις και επίκαιρες. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις πρέπει να βασιζόμαστε σε μεμονωμένους χρήστες για την παροχή και διατήρηση ακριβών προσωπικών πληροφοριών. Είστε υπεύθυνοι να βεβαιώνετε ότι οι πληροφορίες σας είναι ενημερωμένες και ακριβείς όταν μας τις παρέχετε και όπου οι υπηρεσίες μας σας προσφέρουν τα εργαλεία για τη διατήρηση των πληροφοριών σας.

6. Διατήρηση Πληροφοριών Προσωπικού Χαρακτήρα

Θα διατηρούμε Πληροφορίες Προσωπικού Χαρακτήρα μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία ή για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους γίνεται η επεξεργασία τους. Θα διαγράψουμε τις Πληροφορίες Προσωπικού Χαρακτήρα όταν δεν είναι πλέον απαραίτητες και, εν πάση περιπτώσει, μετά τη λήξη της μέγιστης προθεσμίας αποθήκευσης που ορίζεται στο ισχύον δίκαιο.

7. Αλλαγές στην Παρούσα Πολιτική Προστασίας της Ιδιωτικότητας

Εάν προβούμε σε ουσιαστικές αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Προστασίας της Ιδιωτικότητας, θα δημοσιεύσουμε έναν αναθεωρημένο σύνδεσμο στην αρχική σελίδα του ιστότοπου που θα υποδεικνύει την “Αναθεωρημένη Πολιτική Προστασίας της Ιδιωτικότητας” ή μια συγκρίσιμη ειδοποίηση σχετικά με τις αλλαγές. Πρέπει να ελέγχετε περιοδικά τον παρόντα ιστότοπο για να διαπιστώσετε εάν έχουν γίνει πρόσφατες αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Προστασίας της Ιδιωτικότητας. Μπορείτε επίσης να διαπιστώσετε εάν αυτή η Πολιτική Προστασίας της Ιδιωτικότητας έχει αλλάξει πρόσφατα, εξετάζοντας την Ημερομηνία Ισχύος που δημοσιεύτηκε στην αρχή της παρούσας Πολιτικής Προστασίας της Ιδιωτικότητας.

8. Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους στο Διαδίκτυο

Οι πρακτικές απορρήτου που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας της Ιδιωτικότητας αφορούν μόνο τον παρόντα ισότοπο και άλλες συγκεκριμένες δραστηριότητες. Άλλοι ιστότοποι που φιλοξενούνται από τρίτους ενδέχεται να έχουν διαφορετικές πρακτικές. Εάν συνδέεστε ή επισκέπτεστε οποιουσδήποτε άλλους ιστότοπους που διαχειρίζονται τρίτα μέρη, ανατρέξτε στις πολιτικές απορρήτου που δημοσιεύονται στους εν λόγω ιστότοπους. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο σε αυτούς τους ιστότοπους και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πολιτικές και τις πρακτικές που ακολουθούνται από τρίτους.

9. Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την παρούσα Πολιτική Προστασίας της Ιδιωτικότητας ή τις πρακτικές απορρήτου μας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση [email protected]. Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία ή καταγγελία σχετικά με τη χρήση των Προσωπικών σας Πληροφοριών, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στη διεύθυνση [email protected]. Εάν θεωρείτε ότι η καταγγελία σας δεν έχει αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά, διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Εποπτική Αρχή για την προστασία της ιδιωτικής ζωής της χώρας σας.

DOCANDU APP – Εφαρμογή Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη

Η παρούσα εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας έχει αναπτυχθεί και λειτουργεί από την εταιρία Docandu, η οποία έχει συσταθεί και εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο (εφεξής η «Docandu»).

Η άδεια χρήσης τελικού χρήστη (η «Άδεια») αποτελεί μία νομικά δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα στον χρήστη της εφαρμογής (ο «Χρήστης») και την Docandu, δυνάμει της οποίας η Docandu παραχωρεί στον Χρήστη τη
δυνατότητα χρήσης της εφαρμογής υγείας Docandu σε λειτουργικό περιβάλλονAndroidή/καιiOS(η «Εφαρμογή»). Η χρήση της Εφαρμογής υπόκειται στους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας, η οποία περιλαμβάνει τη μεταφόρτωση, πρόσβαση, περιήγηση και χρήση της Εφαρμογής.

Με την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων της Άδειας, ο Χρήστης επιβεβαιώνει ότι αποδέχεται και συμφωνεί με αυτήν την Άδεια και με την Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου της Docandu (Privacy Policy). Η Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου ενσωματώνεται δι’ αναφοράς και καθορίζει τους όρους με τους οποίους η Docandu επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και λοιπές πληροφορίες, όπως συλλέγονται είτε από τον Χρήστη είτε από συμβεβλημένο με τον Χρήστη επαγγελματία υγείας. Με τη χρήση της Εφαρμογής, ο Χρήστης παρέχει ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση για την εν λόγω επεξεργασία και εγγυάται ότι όλα τα δεδομένα που παρέχονται από αυτόν είναι ακριβή.

ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΣΤΟ «ΑΠΟΔΟΧΗ» ΠΡΙΝΤΗΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΗΛΩΝΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΛΗΡΗ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ
ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΝΑ ΕΠΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ.

Αν και η παρούσα Εφαρμογή έχει αναπτυχθεί ώστε να λειτουργεί σε περιβάλλον έξυπνων τηλεφώνων (smartphones) των λειτουργικών συστημάτων Android (Google) και iOS (Apple), ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατή με όλες τις εκδόσεις λειτουργικών συστημάτων. Παρακαλούμε ελέγξτε τη συμβατότητα με το λειτουργικό σας σύστημα πριν από τη μεταφόρτωση και εγκατάσταση της Εφαρμογής. Η παρούσα Εφαρμογή είναι συμβατή με το σύστημα Bluetooth.

1. Άδεια. Μπορείτε να λάβετε το λογισμικό της εφαρμογής και τη σχετική τεκμηρίωση της βοήθειας που παρέχεται από την Docandu και να τα εγκαταστήσετε σε μία ή περισσότερες κινητές συσκευές για χρήση σε συνδυασμό με μια σειρά έξυπνων συσκευών καταγραφής βιομετρικών δεδομένων («Έξυπνες Συσκευές»), συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε εργαλείων, εγγράφων βοήθειας και ενημερώσεων (συλλήβδην, «Εφαρμογή»). Η Εφαρμογή λαμβάνει άδεια χρήσης και δεν πωλείται από την Docandu, για χρήση μόνο σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Άδειας και η Docandu διατηρεί όλα τα δικαιώματα που δεν εκχωρούνται ρητώς στον Χρήστη. Η Docandu διατηρεί την ιδιοκτησία όλων των δικαιωμάτων, τίτλων ιδιοκτησίας και συμφερόντων στην και για την Εφαρμογή.

2. Επιτρεπόμενες χρήσεις και περιορισμοί. Η Docandu σάς εκχωρεί το μη αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης ενός αντιγράφου της Εφαρμογής Docandu και όλων των σχετικών εγγράφων βοήθειας ανά μία μόνο κινητή συσκευή. Δεν επιτρέπεται να διανείμετε, ενοικιάσετε ή μισθώσετε ή κατά τα άλλα μεταβιβάσετε ολόκληρη ή οποιοδήποτε μέρος της Εφαρμογής ή εγγράφων βοήθειας σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς την εκ των προτέρων γραπτή συναίνεση της Docandu. Δεν επιτρέπεται να υπο-αδειοδοτείτε, διανέμετε, δημοσιεύετε, εκχωρείτε ή μεταβιβάζετε κατά τα άλλα ή διαθέτετε όλα ή οποιοδήποτε μέρος των δικαιωμάτων που εκχωρούνται σε εσάς από την Docandu στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης, χωρίς την εκ των προτέρων γραπτή συναίνεση της Docandu. Εάν η Εφαρμογή αποτελεί ενημέρωση, οποιαδήποτε χρήση βάσει της παρούσας πρέπει να περιλαμβάνει την ενημέρωση και όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε, προσαρμόσετε ή μεταφράσετε την Εφαρμογή ή τα συνοδευτικά έγγραφα βοήθειας. Δεν επιτρέπεται να μεταβάλλετε ή αφαιρείτε κοινοποιήσεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλες ιδιοκτησιακές κοινοποιήσεις που εμφανίζονται στην ή εντός της Εφαρμογής ή των συνοδευόμενων εγγράφων βοήθειας. Δεν επιτρέπεται σε εσάς και εσείς δεν θα επιτρέπετε σε ένα τρίτο μέρος, ούτε θα αναθέσετε σε ένα τρίτο μέρος να προβεί σε αντίστροφη μηχανική, αποσυμπίληση, αποσυναρμολόγηση ή μετάφραση της Εφαρμογής.

3. Διάρκεια της Άδειας. Εάν δεν συμμορφωθείτε με οποιονδήποτε όρο της παρούσας Άδειας, η άδεια θα τερματιστεί με άμεση ισχύ και εσείς συμφωνείτε ότι αυτό θα αποτελεί άμεση, ανεπανόρθωτη ζημιά στην Docandu και τους δικαιοπαρόχους της, για την οποία η χρηματική αποζημίωση θα αποτελούσε ανεπαρκή επανόρθωση και ότι η Docandu θα δικαιούται δίκαιη αποκατάσταση. Διαφορετικά, η άδεια θα συνεχιστεί έως την ημερομηνία που θα παύσετε να χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή, εκτός εάν τερματιστεί νωρίτερα. Αμέσως μετά τον τερματισμό της παρούσας Σύμβασης, εσείς, με δική σας ευθύνη και έξοδα, θα πρέπει να διαγράψετε ή να καταστρέψετε αμέσως ολόκληρη την Εφαρμογή.

4. Βελτιώσεις και ενημερώσεις. Κατά καιρούς και κατά τη διακριτική της ευχέρεια, η Docandu μπορεί να παρέχει βελτιώσεις, ενημερώσεις ή νέες εκδόσεις της Εφαρμογής στους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις αυτής. Η παρούσα Άδεια θα ισχύει για τις εν λόγω βελτιώσεις και ενημερώσεις.

5. Πρόσβαση στην παρούσα Εφαρμογή. Παρόλο που η Docanduλαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για την συνεχή και αδιάκοπη λειτουργία της Εφαρμογής, δεν εγγυούμαστε ότι η παρούσα Εφαρμογή ή οποιοδήποτε περιεχόμενο σε αυτήν, θα είναι πάντα διαθέσιμη ή αδιάλειπτη και η πρόσβαση σε αυτή την Εφαρμογή επιτρέπεται σε προσωρινή βάση. Μπορούμε να αναστείλουμε, ανακαλέσουμε, διακόψουμε ή αλλάξουμε ολόκληρη ή οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Εφαρμογής, χωρίς προειδοποίηση. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντι σε σας εάν, για οποιονδήποτε λόγο, η παρούσα Εφαρμογή δεν είναι διαθέσιμη σε οποιαδήποτε στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο. Είστε υπεύθυνοι για την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων διευθετήσεων που απαιτούνται για να έχετε πρόσβαση σε αυτή την Εφαρμογή και αναγνωρίζετε ότι υπάρχουν εγγενείς κίνδυνοι στο λογισμικό, το υλικό και τη σύνδεση στο διαδίκτυο, οι οποίοι μπορεί να προκαλέσουν διακοπές ή σφάλματα στα δεδομένα που μεταδίδονται ή εμφανίζονται κατά τη χρήση της Εφαρμογής, ανεξάρτητα από τα μέτρα που λαμβάνονται για τον περιορισμό ή την αποφυγή τέτοιων περιστατικών. Είστε επίσης υπεύθυνοι να διασφαλίσετε ότι όλα τα άτομα που έχουν πρόσβαση σε αυτή την Εφαρμογή μέσω της σύνδεσής σας στο διαδίκτυο έχουν επίγνωση της παρούσας Άδειας και άλλων ισχυόντων όρων και ότι συμμορφώνονται με αυτούς.

6.Εγγραφή. Ως χρήστης της Εφαρμογής, σας ζητείται να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε λογαριασμό για να αποθηκεύετε τα δεδομένα που μεταφορτώνετε μέσω της Εφαρμογής. Τα δεδομένα σας θα αποθηκεύονται στο υπολογιστικό νέφος (cloud) και όχι αποκλειστικά στην κινητή συσκευή σας. Οι πληροφορίες που αφορούν στον κωδικό αναγνώρισης χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, ως μέρος των διαδικασιών ασφαλείας μας, θα πρέπει να τυγχάνουν επεξεργασίας από τον Χρήστη ως εμπιστευτικές. Ως εκ τούτου δεν πρέπει να τις μεταβιβάσετε περαιτέρω σε οποιονδήποτε τρίτο.

Η παροχή υπηρεσιών υπόκειται στην συμφωνία και συμμόρφωση από μέρους σας με τους όρους της παρούσας Άδειας. Επιτρέπεται να δημιουργήσετε μόνο έναν λογαριασμό ανά Χρήστη και η Docandu διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει τον αριθμό των συσκευών που συσχετίζονται με έναν λογαριασμό. Συμφωνείτε ότι η ικανοποίηση αυτών των απαιτήσεων αποτελεί δική σας ευθύνη και ότι θα είστε υπεύθυνος για την απόκτηση και διατήρηση οποιωνδήποτε συνδέσεων στο διαδίκτυο (μπορεί να υπάρχουν αμοιβές), προμηθειών και εξοπλισμού υπολογιστών που είναι απαραίτητα για τη λήψη, πρόσβαση σε και χρήση των υπηρεσιών. Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μόνο όπως εκφράζεται ρητά στην παρούσα. Η Docandu, καθώς και οι συνδεδεμένες εταιρείες και οι προμηθευτές της, κατέχουν όλα τα δικαιώματα, τους τίτλους και τα συμφέροντα στις και για τις υπηρεσίες.

Μετά την εγγραφή σας, συμφωνείτε ότι τα δεδομένα που μεταδίδετε χρησιμοποιώντας την εφαρμογή αφορούν συγκεκριμένα εσάς προσωπικά. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Εφαρμογή είναι σχεδιασμένη και προορίζεται για προσωπική χρήση σε ατομική βάση και δεν θα πρέπει να μοιράζεστε τα στοιχεία του λογαριασμού σας ή/και του κωδικού πρόσβασης με οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Εάν κάποιο άλλο άτομο επιθυμεί να χρησιμοποιήσει την Εφαρμογή, το εν λόγω άτομο θα πρέπει να λάβει την Εφαρμογή απευθείας στη συσκευή του και να συμφωνήσει ξεχωριστά και μεμονωμένα με την Άδεια και του όρους της.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας του λογαριασμού σας και για όλες τις δραστηριότητες που συμβαίνουν σε αυτόν ή μέσω αυτού. Έχουμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε οποιονδήποτε κωδικό αναγνώρισης χρήστη ή κωδικό πρόσβασης, σε οποιαδήποτε στιγμή, εάν κατά την εύλογη κρίση μας δεν συμμορφωθήκατε με οποιαδήποτε από τις διατάξεις της παρούσας Άδειας. Η Docandu δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλειες που απορρέουν από ή σε σχέση με τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας. Εάν γνωρίζετε ή υποψιάζεστε ότι οποιοσδήποτε άλλος εκτός από εσάς γνωρίζει τον κωδικό αναγνώρισης ή τον κωδικό πρόσβασής σας, πρέπει να μας ειδοποιήσετε εγκαίρως στο [email protected].

7. Περιορισμοί χρήσης: Συμφωνείτε να χρησιμοποιήσετε την Εφαρμογή μόνο για σκοπούς που επιτρέπονται από αυτή την Άδεια, και μόνο στον βαθμό που επιτρέπεται από το ισχύον δίκαιο, τους κανονισμούς ή τη γενικά αποδεκτή πρακτική στην ισχύουσα δικαιοδοσία. Εάν η χρήση σας της Εφαρμογής ή άλλη συμπεριφορά σας που εκούσια ή ακούσια απειλεί την ικανότητά ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας της Εφαρμογής, μπορούμε να προβούμε σε όλα τα εύλογα βήματα για να προστατέψουμε την Εφαρμογή, στα οποία μπορεί να περιλαμβάνεται η αναστολή της πρόσβασής σας στην Εφαρμογή. Κανένα στοιχείο που περιέχεται στην παρούσα Άδεια δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως μεταφορά οποιουδήποτε συμφέροντος, τίτλου ή άδειας σε έναν λογαριασμό Υπηρεσιών ή παρόμοιο πόρο που χρησιμοποιείται από εσάς σε σχέση με την Εφαρμογή. Συμφωνείτε ότι δεν θα προβείτε στην αναπαραγωγή, αντιγραφή, ανατύπωση, πώληση, ενοικίαση ή εμπορία της Εφαρμογής (ή οποιουδήποτε μέρους αυτής) για οποιονδήποτε σκοπό.

8. Χρήση δεδομένων: Διατηρείτε την ιδιοκτησία όλων των προσωπικών δεδομένων που μεταφορτώνονται μέσω της Εφαρμογής και αποθηκεύονται στο υπολογιστικό νέφος (cloud) και είστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο και την ακρίβεια των στοιχείων που παρέχετε στην Docandu, καθώς και για τη μη παραβίαση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων τρίτων που μπορεί να συμπεριλαμβάνονται στα εν λόγω δεδομένα. Χρησιμοποιώντας την Εφαρμογή, εκχωρείτε στην Docandu μια παγκόσμια, μη αποκλειστική άδεια χωρίς δικαιώματα εκμετάλλευσης, που αφορά τη χρήση, διανομή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή, μετάφραση, πρόσβαση και διατήρηση των εν λόγω δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων χρήσης που σχετίζονται με την Εφαρμογή και, με σκοπό να καταστεί εφικτή η παροχή των υπηρεσιών της Εφαρμογής. Ο χρήστης παρέχει τη συγκατάθεσή του στην Docandu για να αποθηκεύσει τα εν λόγω δεδομένα και να τα χρησιμοποιήσει για τους σκοπούς που παρατίθενται στην παράγραφο «Χρήση δεδομένων».

9.Αποθήκευση δεδομένων: Συμφωνείτε ότι ΔΕΝ θα χρησιμοποιήσετε το λογαριασμό σας για:
(α) να μεταφορτώσετε, λάβετε, αποστείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μεταδώσετε, αποθηκεύσετε ή με άλλον τρόπο καταστήσετε διαθέσιμα οποιαδήποτε στοιχεία που είναι παράνομα, επιβλαβή, ζημιογόνα, παραβιάζουν το ιδιωτικό απόρρητο κάποιου άλλου, ή με άλλον τρόπο μη αποδεκτά,
(β) να προσποιηθείτε ότι είστε κάποιος άλλος ή να δώσετε μια παραπλανητική εικόνα σε σχέση με το ποιος είστε, την ηλικία σας ή να αποστείλετε δεδομένα από τον Μετρητή κάποιου άλλου ή να βλάψετε κάποιον άλλον, ή με άλλον τρόπο να δώσετε μια παραπλανητική εικόνα σε σχέση με τη σχέση σας με κάποιον άλλον, συμπεριλαμβανομένων ανηλίκων (η Docandu διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει ή να επιβάλει φραγή σε οποιαδήποτε συσκευή ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μίμηση ή παραπλανητική εικόνα της ταυτότητάς σας, ή κατάχρηση του ονόματος ή της ταυτότητας κάποιου άλλου),
(γ) να μεταφορτώσετε, λάβετε, αποστείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μεταδώσετε, αποθηκεύσετε ή με άλλον τρόπο καταστήσετε διαθέσιμα οποιαδήποτε στοιχεία ή άλλες πληροφορίες από οποιοδήποτε άτομο κάτω των 18,
(δ) να εμπλακείτε σε οποιαδήποτε παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλη παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένης της μεταφόρτωσης οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο δεν διαθέτετε δικαίωμα μεταφόρτωσης), ή να αποκαλύψετε οποιοδήποτε εμπορικό μυστικό ή εμπιστευτική πληροφορία κατά παράβαση μιας συμφωνίας εμπιστευτικότητας, απασχόλησης ή διαφύλαξης του απορρήτου,
(ε) να δημοσιεύσετε, αποστείλετε, μεταδώσετε ή με άλλον τρόπο καταστήσετε διαθέσιμα οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αζήτητη ηλεκτρονική επικοινωνία (spam), ή αλυσιδωτές επιστολές (chain-letters), συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, μαζικών εμπορικών διαφημιστικών και ενημερωτικών ανακοινώσεων,
(στ) να μεταφορτώσετε, δημοσιεύσετε, αποστείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μεταδώσετε, αποθηκεύσετε ή με άλλον τρόπο καταστήσετε διαθέσιμο οποιοδήποτε υλικό που περιέχει ιούς ή κάθε άλλο υπολογιστικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα για να βλάψουν, να παρέμβουν ή να περιορίσουν τη φυσιολογική λειτουργία της Εφαρμογής (ή οποιουδήποτε μέρους αυτής), ή οποιοδήποτε άλλο λογισμικό ή υλικό υπολογιστή,
(ζ) να παρέμβετε σε ή να διακόψετε στη λειτουργίας της Εφαρμογής (συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην Εφαρμογής μέσω
οποιωνδήποτε αυτοματοποιημένων μέσων, όπως σεναρίων (scripts) ή προγραμμάτων ανίχνευσης ιστού (web-crawlers), ή οποιωνδήποτε διακομιστών ή δικτύων συνδεδεμένων με την Εφαρμογή, ή οποιωνδήποτε πολιτικών, απαιτήσεων ή κανονισμών δικτύων συνδεδεμένων με την Εφαρμογή (συμπεριλαμβανομένης τυχόν μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε, χρήσης ή παρακολούθησης δεδομένων ή της κυκλοφορίας αυτών), ή/και
(η) να συγκεντρώσετε και να αποθηκεύσετε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με άλλους Χρήστες της Εφαρμογής προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε σχέση με οποιαδήποτε από της προαναφερθείσες απαγορευμένες δραστηριότητες.

10. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Όλα τα στοιχεία, έγγραφα, εικόνες και περιεχόμενο που δημοσιεύονται στην παρούσα Εφαρμογή αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Docandu. Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από το περιεχόμενο της Εφαρμογής για εμπορικούς σκοπούς εάν δεν έχετε λάβει άδεια να το κάνετε αυτό από εμάς ή τους δικαιοπαρόχους μας. Οποιαδήποτε άδεια χρήσης των παραπάνω παραχωρείται με την προϋπόθεση ότι το σχετικό σημείωμα του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και τα αποκλειστικά σήματα εμφανίζονται σε όλα τα αντίγραφα, ότι τα εν λόγω στοιχεία χρησιμοποιούνται μόνο για προσωπικούς σκοπούς, ότι δεν θα τύχουν εμπορικής εκμετάλλευσης, ότι οι πληροφορίες δεν θα τροποποιηθούν με οποιονδήποτε τρόπο και ότι όλες οι εικόνες που αποκτήθηκαν από την Εφαρμογή χρησιμοποιούνται μόνο σε συνδυασμό με το συνοδευτικό κείμενο.

Η Docandu είναι ο δικαιοπάροχος ή ο δικαιοδόχος όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε αυτή την Εφαρμογή και στο υλικό που δημοσιεύεται σε αυτήν, εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά ή εάν εκλαμβάνονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ως δικαιώματα τρίτων. Αυτά τα έργα προστατεύονται από τους νόμους και τις συνθήκες περί πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλο τον κόσμο και οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτών των έργων απαγορεύεται ρητά. Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος της Docandu.

11. Αντίγραφα ασφάλειας. Η Docandu δεν φέρει καμία ευθύνη για τη διατήρηση/αποθήκευση ή δημιουργία αντιγράφων ασφάλειας οποιωνδήποτε πληροφοριών ή δεδομένων που παράγετε χρησιμοποιώντας την Εφαρμογή. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη φύλαξη, διατήρηση, αποθήκευση και δημιουργία αντιγράφων ασφάλειας (ηλεκτρονικά ή/και με εκτυπωμένα αντίγραφα) οποιωνδήποτε δεδομένων που θέλετε να διατηρήσετε για μελλοντική ή άλλη χρήση. Σε περίπτωση παροχής πρόσβασης και κοινοποίησης προσωπικών σας δεδομένων υγείας με τον θεράποντα ιατρό σας μέσω της Εφαρμογής, οι εν λόγω πληροφορίες διαβιβάζονται κρυπτογραφημένες και η Docandu δεν διαθέτει πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες. Εάν επιλέξετε τον τερματισμό του λογαριασμού σας, μπορεί να χρειαστούν μέχρι και δέκα (10) ημέρες για να διαγραφεί ο λογαριασμός σας, καθώς και για να διαγραφούν οι πληροφορίες ή να καταστούν ανώνυμες ή να μην οδηγούν σε εσάς. Εκτός αν απαιτείται κατά τα άλλα από τη νομοθεσία, συμφωνείτε ότι ο λογαριασμός σας είναι μη μεταβιβάσιμος. Μετά την παραλαβή αντιγράφου πιστοποιητικού θανάτου του Χρήστη από την Docandu, ο λογαριασμός σας διαγράφεται και όλα τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτόν καταστρέφονται.

12. Μη εξάρτηση από πληροφορίες. Η Docandu συλλέγει γενικές πληροφορίες υγείας, σύμφωνα με τα όσα γνωρίζει και πιστεύει, με επαγγελματική επιμέλεια και συναίσθηση του αντικειμένου των υπηρεσιών που προσφέρει. Καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια για την επέκταση και ενημέρωση αυτού του φάσματος πληροφοριών σε συνεχή βάση. Οι πληροφορίες σχετικά με αυτή την Εφαρμογή προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς παρουσίασης της Docandu, των προϊόντων και υπηρεσιών της και για γενικές πληροφορίες. Δεν προορίζονται να αποτελούν συμβουλές στις οποίες μπορείτε να βασίζεστε. Θα πρέπει να λάβετε επαγγελματική συμβουλή ή συμβουλή ειδικού πριν τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης ή να αποφύγετε οποιαδήποτε ενέργεια με βάση το περιεχόμενο σε αυτή την Εφαρμογή.

Η Docandu δεν κάνει καμία δήλωση και δεν προσφέρει καμία εγγύηση (ρητή ή σιωπηρή) ότι το περιεχόμενο σε αυτή την Εφαρμογή είναι ακριβές, πλήρες ή επικαιροποιημένο. Συνεπώς σας συνιστούμε να ελέγξετε οποιεσδήποτε πληροφορίες που λαμβάνετε από αυτή την Εφαρμογή πριν τη χρήση τους σε οποιαδήποτε μορφή. Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα Εφαρμογή δεν σας απαλλάσσουν από την ευθύνη να διεξάγετε τους δικούς σας ελέγχους – ειδικά των φύλλων δεδομένων ασφαλείας και των τεχνικών προδιαγραφών – και στις υπηρεσίες μας, αναφορικά με την καταλληλότητά τους για τους προτιθέμενους σκοπούς και διεργασίες. Σε περίπτωση που χρειάζεστε οποιαδήποτε συμβουλή ή οδηγίες σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα. Οι Χρήστες αυτής της Εφαρμογής δηλώνουν ότι συμφωνούν να προσπελαύνουν την Εφαρμογή και το περιεχόμενό της με δική τους ευθύνη.

13. Ιδιωτικό Απόρρητο και Ασφάλεια. Η Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου ισχύει για τη χρήση της Εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων όλων των δεδομένων που διαβιβάζετε και των πληροφοριών που εμφανίζονται στην Εφαρμογή. Με τη χρήση της Εφαρμογής αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οι μεταδόσεις μέσω διαδικτύου δεν είναι ποτέ εντελώς απόρρητες ή ασφαλείς. Κατανοείτε ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες που στέλνετε ή εμφανίζετε χρησιμοποιώντας την Εφαρμογή, μπορεί να διαβαστούν ή να υποκλαπούν από άλλους, ακόμη και αν μια συγκεκριμένη μετάδοση είναι κρυπτογραφημένη. Με τη χρήση της Εφαρμογής, παρέχετε τη συγκατάθεσή σας σε εμάς να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές σας και το σχετικό λογισμικό, υλικό και περιφερειακά,βασισμένα στο διαδίκτυο ή ασύρματα, με σκοπό να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και να μας δοθεί η δυνατότητα να σας παρέχουμε τη διαθέσιμη λειτουργικότητα της Εφαρμογής.

14. Καμία ιατρική συμβουλή. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ, ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ή ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ή ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΧΡΟΝΙΚΑ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΖΗΤΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΘΕΡΑΠΟΝΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΠΟΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΒΛΕΠΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Ή ΝΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΛΟΓΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΡΗΤΑ ΟΤΙ ΟΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΗΣ DOCANDU ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΪΟΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΕ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ, ΠΑΡΑΙΤΕΙΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΞΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΡΡΕΟΥΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ.

Ο Χρήστης πρέπει να ακολουθεί τις συμβουλές παροχής υγειονομικής περίθαλψής του, καθώς η Εφαρμογή έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους Χρήστες να διαχειρίζονται καλύτερα την κατάσταση υγείας τους με ίδια μέσα και πόρους.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ Ή ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. ΟΥΤΕ Η DOCANDU, ΟΥΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ή ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΥΣ ΤΗΣ, ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ Ή ΦΕΡΟΥΝ ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΠΟΦΑΣΗ Ή ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΧΡΗΣΤΗ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΥΣΔΗΠΟΤΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΕΙ ΕΝΑΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ Ή ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ή ΣΕ ΑΛΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.

15. Αποποίηση. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ. Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΗ ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΩΣ ΕΧΕΙ (AS IS) ΚΑΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ, ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ ΚΑΙ ΨΕΥΔΗ ΔΗΛΩΣΗ. Η DOCANDU, ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ, ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΟΙ ΑΔΕΙΟΔΟΧΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ, ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ, ΣΙΩΠΗΡΕΣ Ή ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ή ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ Ή ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ.

16. Περιορισμένη Νομική Ευθύνη. Κανένα στοιχείο στην παρούσα Άδεια δεν αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη μας για θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό, που προκύπτει από δική μας αμέλεια ή απάτη ή ψευδή δήλωσή μας ή οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί από το νόμο. Εκτός εάν απαγορεύεται κατά τα άλλα βάσει του ισχύοντος δικαίου, δηλώνεται ρητά ότι σε καμία περίπτωση η Docandu, οι συνεργάτες, οι διευθυντές, οι αξιωματούχοι, οι υπάλληλοι, οι προμηθευτές, οι δικαιοδόχοι ή οι εκπρόσωποί τους δεν θα είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, είτε βάσει σύμβασης, είτε αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), αθέτησης νομοθετημένου καθήκοντος ή άλλως, άμεσες ή έμμεσες, προβλέψιμες ή μη, συνηθισμένες ή μη, ή επακόλουθες, που προκύπτουν από ή σε σχέση με:

• τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της παρούσας Εφαρμογής ή
• τη χρήση ή την εμπιστοσύνη σε οποιοδήποτε περιεχόμενο που εμφανίζεται στην παρούσα Εφαρμογή, εκτός αν η ζημία έχει προκληθεί από την Docandu εκ προθέσεως ή λόγω σοβαρής αμέλειας.

Η παρούσα Εφαρμογή παρέχεται μόνο για οικιακή και ιδιωτική χρήση. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιήσετε την παρούσα Εφαρμογή για οποιουσδήποτε εμπορικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς και δεν φέρουμε καμία ευθύνη απέναντί σας για οποιαδήποτε απώλεια κέρδους, απώλεια επιχειρηματικών εργασιών, διακοπή επιχειρηματικών εργασιών, επιχειρηματική ευκαιρία ή επιχειρηματικές πληροφορίες και ούτε οι συνδεδεμένες εταιρείες, προμηθευτές, δικαιοδόχοι ή εκπρόσωποι της Docandu θα φέρουν νομική ευθύνη για οποιεσδήποτε συμπτωματικές, παραδειγματικές, επακόλουθες, ποινικές, ειδικές ή έμμεσες ζημιές οποιουδήποτε είδους.

Οι συνδεδεμένες εταιρείες, οι προμηθευτές, δικαιοδόχοι ή εκπρόσωποι της Docandu δεν θα φέρουν την ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκαλείται από ιό, κατανεμημένη επίθεση άρνησης υπηρεσίας (distributed denial-of-service attack) ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να μολύνει την κινητή σας συσκευή, τον υπολογιστή tablet σας ή άλλο εξοπλισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, δεδομένα ή άλλο ιδιόκτητο υλικό, που οφείλεται στη χρήση της παρούσας Εφαρμογής ή τη λήψη από εσάς οποιουδήποτε περιεχομένου σε αυτήν ή από οποιοδήποτε ιστότοπο που συνδέεται με αυτήν, ούτε για οποιαδήποτε πράξη ή γεγονός πέραν του εύλογου ελέγχου μας, συμπεριλαμβανομένης της αστοχίας τηλεπικοινωνιακών δικτύων, με εξαίρεση σε περίπτωση σοβαρής αμέλειας ή ανάρμοστης συμπεριφοράς εκ προθέσεως από την Docandu.

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΕΙΤΕ, ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ DOCANDU, ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΔΙΑΔΟΧΩΝ, ΑΔΕΙΟΔΟΧΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ Ή ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΒΑΣΕΙ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΣΑΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ή ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΑ ΗΤΑΝ ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΗ Ή ΕΙΧΕ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΡΗ. ΚΑΝΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΡΗΤΡΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΕΙ Ή ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΙ Ή ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΕ ΕΝΑΝ ΧΡΗΣΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΧΡΗΣΤΗ.

17. Ιστότοπος με σύνδεση: δικαιώματα πρόσβασης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι είστε υποχρεωμένοι να προστατεύετε τα δικαιώματα πρόσβασής σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση από τρίτους και ότι θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν από άλλους χωρίς την άδειά σας. Πρέπει να ενημερώσετε αμέσως τη Docandu εάν πληροφορηθείτε ότι η ασφάλεια έχει παραβιαστεί σε σχέση με οποιεσδήποτε λεπτομέρειες διαθέσιμες στην Εφαρμογή ή εάν μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα έχουν αποκτήσει τα δικαιώματα πρόσβασής σας ή αν έχετε διαπιστώσει από ενδείξεις ότι η εν λόγω πρόσβαση θα μπορούσε να γίνει δυνατή.

18. Ιστότοποι μέσω συνδέσεων τρίτων. Η Docandu δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστότοπων που συνδέονται μέσω αυτής της Εφαρμογής. Οι εν λόγω συνδέσεις δεν θα πρέπει να ερμηνεύονται ως εγκρίσεις από εμάς για τους εν λόγω συνδεδεμένους ιστοτόπους και η Docandu δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους.

19. Διεθνείς χρήστες. Πρέπει να γνωρίζετε ότι η Εφαρμογή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε χρήστες σε ορισμένες χώρες λόγω κανονιστικών περιορισμών. Εάν επιχειρήσετε να λάβετε την Εφαρμογή ή εάν μένετε σε μία χώρα όπου αυτή η εφαρμογή δεν έχει εγκριθεί για χρήση, δεν θα είναι δυνατόν να λάβετε την εφαρμογή. Η παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στην παρούσα Εφαρμογή μπορεί να κυμαίνεται ανάλογα με τη χώρα, στην οποία επιχειρείται χρήση της. Η Docandu δεν προβαίνει σε καμία δήλωση ή εγγύηση (ρητή ή σιωπηρή) ότι το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών θα παρέχεται στον ίδιο αριθμό, ή υπό τις αυτές προϋποθέσεις σε διαφορετικές περιοχές ή χώρες, καθώς οι εν λόγω υπηρεσίες ενδέχεται να υπόκεινται σε διαφορετικές απαιτήσεις κανονιστικής συμμόρφωσης. Εάν επιχειρήσετε να λάβετε ή να χρησιμοποιήσετε την εν λόγω Εφαρμογή σε μια χώρα ή περιοχή όπου δεν έχει εγκριθεί για χρήση, το πραγματοποιείτε με δική σας ευθύνη και η Docandu δεν θα δεχτεί καμία ευθύνη για τέτοιου είδους χρήση.

20. Αποζημίωση. Συμφωνείτε να αποζημιώνετε, να υπερασπίζεστε και να διατηρείτε αζημίωτη την Docandu, τις θυγατρικές της και τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους και εκπροσώπους τους από και κατά οποιωνδήποτε αξιώσεων, νομικών ευθυνών, ζημιών, κόστους και δαπανών (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών δικηγόρων και εμπειρογνωμόνων) που προκύπτουν από οποιονδήποτε από αυτούς σχετικά με οποιαδήποτε παραβίαση της παρούσας Άδειας από εσάς ή άλλα μέλη του οικιακού σας περιβάλλοντος ή του οργανισμού σας ή κατά τα άλλα σε σχέση με τη χρήση της Εφαρμογής από εσάς ή αυτούς.

21. Εμπορικά σήματα. Το διακριτικό γνώρισμα «Docandu» και οποιαδήποτε άλλα εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται σε σχέση με την παρούσα Εφαρμογή, αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Docandu. Συμφωνείτε να μην εμφανίζετε ή χρησιμοποιείτε με οποιονδήποτε τρόπο τα εν λόγω εμπορικά σήματα χωρίς την εκ των προτέρων γραπτή άδεια της Docandu.

22. Αλλαγές στην παρούσα Άδεια. Εάν αναθεωρήσουμε την παρούσα Άδεια, θα σας δοθεί η ευκαιρία να αποδεχθείτε τους νέους όρους και προϋποθέσεις. Εάν συμφωνήσετε, τότε η αναθεωρημένη Άδεια θα ισχύει για τη χρήση της Εφαρμογής από εσάς, καθώς οι νέοι όροι και προϋποθέσεις είναι δεσμευτικοί για σας. Μπορούμε να ενημερώνουμε την παρούσα Εφαρμογή κατά καιρούς και μπορούμε να αλλάξουμε το περιεχόμενό της σε οποιαδήποτε στιγμή. Ωστόσο, παρακαλούμε σημειώστε ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο στην παρούσα Εφαρμογή μπορεί να μην είναι επικαιροποιημένο σε οποιαδήποτε στιγμή και δεν έχουμε καμία υποχρέωση να το επικαιροποιούμε. Δεν εγγυούμαστε ότι η παρούσα Εφαρμογή ή οποιοδήποτε περιεχόμενο σε αυτήν θα είναι απαλλαγμένο από λάθη ή παραλείψεις.

23. Γενικά. Η παρούσα Άδεια αποτελεί το σύνολο της συμφωνίας ανάμεσα σε εσάς και τη Docandu σχετικά με την εφαρμογή και υπερισχύει έναντι όλων των προηγούμενων προτάσεων, διαπραγματεύσεων, συζητήσεων και συμφωνιών μεταξύ εσάς και της Docandu σχετικά με την Εφαρμογή. Κανένα στοιχείο που περιέχεται στην παρούσα Άδεια δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως δημιουργία μιας σχέσης μεταξύ γιατρού-ασθενούς, συνεργασίας, πρακτόρευσης ή σχέσης απασχόλησης μεταξύ εσάς και της Docandu. Με τον τερματισμό της παρούσας Άδειας για οποιονδήποτε λόγο, οι Ενότητες 8,10,12,13,15,16, 20, 21 και 26 θα επιβιώσουν με πλήρη ισχύ και επίδραση. Η παραίτηση ή η παράλειψη άσκησης, από οποιαδήποτε άποψη, οποιωνδήποτε δικαιωμάτων που προβλέπονται στην παρούσα Άδεια, δεν θα θεωρείται παραίτηση από οποιοδήποτε περαιτέρω δικαίωμα βάσει της παρούσας Άδειας. Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Άδειας καθοριστεί τελεσίδικα ως παράνομη, άκυρη ή μη εκτελεστή για οποιονδήποτε λόγο, τότε η εν λόγω διάταξη θα θεωρείται διαχωρισμένη από την παρούσα Άδεια και δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα των υπολοίπων διατάξεων. Η παρούσα Άδεια είναι προσωπική για το Χρήστη και δεν επιτρέπεται να μεταβιβαστεί, εκχωρηθεί, υπο-αδειοδοτηθεί ή αναθεωρηθεί για οποιονδήποτε λόγο. Οποιαδήποτε μετάφραση της παρούσας Άδειας πραγματοποιείται για λόγους τοπικών αναγκών και σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ της ελληνικής έκδοσης με οποιεσδήποτε μη ελληνικές εκδόσεις, η ελληνική έκδοση θα υπερισχύει. Ενδέχεται να μεταβιβάσουμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από την παρούσα Άδεια σε άλλη νομική οντότητα οργανισμό, γεγονός το οποίο δεν θα επηρεάσει κατά το παραμικρό τα υφιστάμενα δικαιώματά σας ή τις δικές μας υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα Άδεια. Η Docandu χρησιμοποιεί μια τρίτη εφαρμογή για τη χρήση διαλογής στον έλεγχο συμπτωμάτων, την Infermedica. Η Infermedica έχει σημανθεί ως ιατροτεχνολογικό προϊόν κατηγορίας CE και έχει λάβει πιστοποίηση ISO:13485. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο έλεγχος συμπτωμάτων δεν σχετίζεται με τις πληροφορίες που παρέχονται στο τέλος της “διάγνωσης” οι σύνδεσμοι έχουν παρασχεθεί μόνο για σκοπούς ενημέρωσης του χρήστη – όλες αυτές οι πληροφορίες έχουν ελεγχθεί και παρέχονται από την ιατρική μας ομάδα.

24. Derma Care. Η υπηρεσία είναι μια συμβουλευτική υπηρεσία δερματολογίας με σχέδιο θεραπείας, εάν είναι απαραίτητο, και πιθανή συνταγή που παρέχεται, εάν είναι απαραίτητο, από εκπαιδευμένο και αδειούχο δερματολόγο, μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας (η «Υπηρεσία») σε εσάς. Με την επιφύλαξη της δερματολογικής διαβούλευσης που γίνεται μέσω της Υπηρεσίας, οι γενικές πληροφορίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας και εφαμοργής δεν προορίζονται να αποτελέσουν ή να αντικαταστήσουν συμβουλές, διάγνωση, θεραπεία ή επαγγελματική ιατρική φροντίδα. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να λάβετε τη γνώμη του γιατρού σας ή οποιουδήποτε άλλου ειδικευμένου επαγγελματία υγειονομικής περίθαλψης, και δεν πρέπει να αγνοήσετε κάποια επαγγελματική ιατρική συμβουλή που σας δόθηκε λόγο οποιαδήποτε πληροφορίας λάβατε από την συγκεκριμένη ιστοσελίδα ή εφαρμογή.  Πρέπει να δείτε τον γιατρό σας ή οποιονδήποτε άλλο ειδικευμένο επαγγελματία υγείας πριν προβείτε σε οποιαδήποτε νέα θεραπεία, δίαιτα ή σωματική άσκηση. Οι πληροφορίες που διατίθενται στον ιστότοπο δεν είναι εξαντλητικές και δεν καλύπτουν όλες τις ασθένειες, τον πόνο, τις σωματικές διαταραχές και θεραπείες.

25. Φόροι και δασμοί. Θα είστε υπεύθυνοι για την πληρωμή όλων των φόρων, δασμών ή εισφορών που μπορεί να επιβληθούν τώρα ή στο μέλλον από οποιαδήποτε αρχή μετά από την αποδοχή των παρόντων όρων, οι οποίοι αφορούν την προμήθεια, χρήση ή συντήρηση της Εφαρμογής ή/και για οποιαδήποτε χρήση της Εφαρμογής, όπως και σχετικά με φόρους, δασμούς ή εισφορές που αφορούν στη σύνδεση με και χρήση του διαδικτύου και εάν οποιοιδήποτε από τους προαναφερόμενους φόρους, δασμούς ή εισφορές καταβληθούν σε οποιαδήποτε στιγμή από την Docandu, θα αποζημιώσετε την Docandu πλήρως και κατ’ απαίτησή της.

26. Εκχώρηση. Η Docandu μπορεί να εκχωρήσει, μεταβιβάσει, αναθεωρήσει ή υπο-εκχωρήσει οποιαδήποτε ή όλα τα δικαιώματά της ή να μεταβιβάσει οποιεσδήποτε ή όλες τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την παρούσα Άδεια, χωρίς εκ των προτέρων γραπτή συγκατάθεση, εάν η εν λόγω εκχώρηση ή/και ανάθεση πραγματοποιείται προς συνδεδεμένη με την Docandu εταιρία, ή προς οποιονδήποτε ειδικό ή καθολικό διάδοχο της Docandu, μέσω της αγοράς μέρους ή του συνόλου των περιουσιακών της στοιχείων.

27. Εφαρμοστέο Δίκαιο και τόπος εκδίκασης. Η παρούσα Άδεια, το αντικείμενο και η διαμόρφωσή της διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, χωρίς να δημιουργείται οποιαδήποτε αντίθεση όσον αφορά τις διατάξεις ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Η παρούσα Άδεια δεν διέπεται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων, η εφαρμογή της οποίας εξαιρείται ρητά. Αποκλειστική δικαιοδοσία σε οποιαδήποτε διένεξη ενδεχομένως προκύψει ως αποτέλεσμα ή σε σχέση με την παρούσα Άδεια έχουν τα δικαστήρια των Αθηνών.